submit


در آن زمان آن را به سادگی اندیشمندانه از شما به فقط درخواست خود را به شماره خود را و حتی اضافه کردن که او می تواند با شما تماس در مورد اگر او نیاز به کمک فوری اضافه خواهد شد که به اعتماد خارج قسمت من بود صحبت کردن در مورد. اگر او دوست دختر خود را دارد اما عدم اعتماد بین شما دو سپس او ممکن است بخواهید به دادن شماره به طوری که شما نمی توانید به تماس با او. وجود دارد می تواند دلایل متعدد. آنچه شما گفت که او ممکن است مانند شما همچنین می توانید یک دلیل اگر او نشانی به شما صحبت می کنید سپاسگزارم. ممکن است بسیاری از دلایل اگر نمی خواهید به شما شماره خود را. اما اولین چیز این است که چه دوستی شما به اشتراک گذاری و چقدر خود را قوی تر اوراق قرضه است

About