چگونه برای دیدار با دختران چینی — تصویری دوستیابی

من نمی دانم شما یک مرد یا زن اما من حدس می زنم شما یک مرد شاید با عدم موفقیت حرفه ای و یا مطالعه نمره. شما نه تیپ و نه یک حرف مفت زن خوب در زندگی واقعی است. در چین با ما تماس بگیرید این صفحه کلید مرد یا پا خراشنده. فراموش نه سرزنش من در قضاوت شما دلیل این که شما به نظر می رسد به نوعی قاضی دختران چینی, بیش از حد. هی انکار نمیکنم که پسران ما می دانیم چیزی بسیار واضح است. دیدار از چین است. این کاملا به شما اجازه دیدار با دختران…